مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UUID

مخفف عبارت UUID

Universally Unique Identifier
یک شناسۀ یکتای جهانی یا شناسۀ منحصر به...
FPSO

مخفف عبارت FPSO

Floating Production Storage Offloading
امروزه شناورهای FPSO به بخش جداناپذیری...
CONMEBOL

مخفف عبارت CONMEBOL

Confederación Sudamericana de Fútbol
کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی معروف...