مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BI

مخفف عبارت BI

Business Intelligence
هوش تجاری را می توان به عنوان یکسری مدل...
AHP

مخفف عبارت AHP

Analytical Hierarchy Process
AHP يا فرآيند سلسله مراتبی تحليل،...
OPML

مخفف عبارت OPML

Outline Processor Markup Language
OPML یک فرمت XML است. مهم‌ترین استفاده...