مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HALCA

مخفف عبارت HALCA

Highly Advanced Laboratory for Communications and Astronomy
آزمایشگاه فوق پیشرفته ارتباطات و نجوم...
CIP

مخفف عبارت CIP

Carriage and Insurance Paid to
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا...
CIF

مخفف عبارت CIF

Cost Insurance and Freight
ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص...