مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NIAC

مخفف عبارت NIAC

National Infrastructure Advisory Council
شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) یک...
ACAN

مخفف عبارت ACAN

Advisory Committee on Antarctic Names
کمیته مشورتی بر روی نام قطب جنوب...