مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SIS

مخفف عبارت SIS

Saline Infusion Sonography
اولتراسونوگرافی می‌تواند تصویری را از...
WEBINO

مخفف عبارت WEBINO

Wall Eyed Bilateral Internuclear Ophthalmoplegia
فلج چشمی بین‌هسته‌ای به انگلیسی:...
OTFE

مخفف عبارت OTFE

On The Fly Encryption
تروکریپت نرم‌افزار رایگان کاربردی است...
PIA

مخفف عبارت PIA

Polysaccharide Intercellular Adhesion
استافیلوکوک اپیدرمیدیس، کوکسی گرم مثبت...
ESCC

مخفف عبارت ESCC

Esophageal Squamous Cell Carcinoma
سرطان مرینوعی سرطان است که در مری یا...