مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IS-IS

مخفف عبارت IS-IS

Intermediate Sysytem-Intermediate System
سامانه حدواسط به سامانه حدواسط ،...
PLC

مخفف عبارت PLC

Power Line Communication
‌ارتباطات خط نیرو به اختصار PLC، حمل...