مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NFA

مخفف عبارت NFA

Nondeterministic Finite Automaton
در تئوری محاسبات، اتوماتون تعین‌ناپذیر...