مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AVR

مخفف عبارت AVR

Automatic Voltage Regulator
موتور برق AVR ، ولتاژ خروجي توسط قطعه...