مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

خاد

مخفف عبارت خاد

خدمات امنیت دولتی
خاد، اداره خدمات امنیت دولتی، در دولت...
AU

مخفف عبارت AU

Astronomical Unit
واحد نجومی یا یکای کیهانی که با نمادهای...
GIS

مخفف عبارت GIS

Gas Insulated Switchgear
GIS (پست با عایق گاز) پست هایی هستند که...
LMS

مخفف عبارت LMS

Learning Management System
سیستم مدیریت یادگیری یک بسته نرم‌افزاری...