مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCM

مخفف عبارت PCM

Pulse-Code Modulation
مدولاسیون کد پالس یک شیوه تداعی کردن...
FDN

مخفف عبارت FDN

Fixed Dialing Number
ویژگيی که به تلفن امکان می دهد قفل شود...
APT

مخفف عبارت APT

Automatic Programmed Tool
APT یک سیستم برنامه‌نویسی می‌باشد که در...
FEM

مخفف عبارت FEM

Finite Element Method
روش اجزاء محدود یا روش المان‌های محدود...
IP

مخفف عبارت IP

Internet Protocol Address
نشانی پروتکل اینترنت یا به اختصار نشانی...