مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TTM

Time To Make

در مهندسی نرم افزار به زمان ساخت و یا تغییر یک قسمت از برنامه "TTM" می گویند. هرچه این مقدار کمتر باشد بهتر است و هدف شیوه های برنامه نویسی چابک کم کردن این مقدار است. یکی از صفات مهم صفات کیفیت نرم افزار (Quality attribute) صفت تغییر پذیری (Modifiability) است و "TTM" از مهمترین موارد آن است.
TTM
ارسال نظر

ارسال نظر