مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IGO

مخفف عبارت IGO

Iranian Geometry Olympiad
هندسه به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی...
MMOG

مخفف عبارت MMOG

Massively Multiplayer Online Game
بازی برخط چندنفرهٔ گسترده (MMO یا MMOG)...
JSOC

مخفف عبارت JSOC

Joint Special Operations Command
فرماندهی مشترک عملیات ویژه (JSOC) بخشی...
NYC

مخفف عبارت NYC

New York City
نیویورک پرجمعیت‌ترین شهر ایالت نیویورک...