مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DJ

Djibouti

مخفف کشور جمهوری جیبوتی
DJ
ارسال نظر

ارسال نظر