مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NCR

مخفف عبارت NCR

Non Conformity Report
گزارش عدم انطباق، این اصطلاح در پروژه...