مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SCM

مخفف عبارت SCM

—Supply Chain Management
مديريت زنجيره تامين، عبارت است از...
MASER

مخفف عبارت MASER

Micro wave Amplified Stimulated Emission of Radiation
اين پديده يكي از چشمه هاي نوري است كه...
RRP

مخفف عبارت RRP

Resource Requirement Planning
برنامه ريزي ميزان منابع مورد نياز (RRP)...
SCADA

مخفف عبارت SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition
سامانه‌های کنترل سرپرستی و گردآوری...
OEE

مخفف عبارت OEE

Overall Equipment Effectiveness
OEE يک ابزار اندازه‌گيري جامع از...