مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NO2

مخفف عبارت NO2

Nitrogen dioxide
نیتروژن دی‌اکسید با فرمول شیمیایی NO۲•...
RDS

مخفف عبارت RDS

Respiratory Distress Syndrome
سندرم زجر تنفسی نوزادان(یا RDS) یک...