مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VCD

Versatile Compact Disk

دیسک فشرده / دیسک های چند منظوره
VCD
ارسال نظر

ارسال نظر