مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف STARD

Science and Technology Application for Rural Development

علوم و تکنولوژی نرم افزار برای توسعه روستایی (هند)
STARD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود