مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WCA

مخفف عبارت WCA

World Cube Association
WCA یا انجمن مکعب جهان، انجمنی است که...
IEASIS

مخفف عبارت IEASIS

Iranian Research Association on Information Society
انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی...