مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UPU

مخفف عبارت UPU

Universal Postal Union
اتحادیه جهانی پست (UPU) نخستین انجمن در...