مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CBT

Computer Based Training

آموزش توسط کامپیوتر (CBT)، یکی از روشهای آموزش می باشد که به وسیله آن توسط کامپیوتر آموزش ها ارائه می شودند.
CBT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود