مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ساها

مخفف عبارت ساها

سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد
اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های...
ساها

مخفف عبارت ساها

ﺳرويس ارتباط هوايی ارتش
هواپیمایی ساها (ﺳرويس ارتباط هوايی...