مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HALCA

مخفف عبارت HALCA

Highly Advanced Laboratory for Communications and Astronomy
آزمایشگاه فوق پیشرفته ارتباطات و نجوم...
IFF

مخفف عبارت IFF

Identification Friend or Foe
شناسایی دوست یا دشمن (IFF) یک سیستم...
ROF

مخفف عبارت ROF

Radio Over Fiber
فناوری امواج رادیویی بر بستر فیبر نوری...