مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SUB

Student Union Building

ساختمان دانشجویی اتحادیه
SUB
ارسال نظر

ارسال نظر