مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TBD

مخفف عبارت TBD

Tourism Business Division
فضامندي گردشگري در چارچوب محصول اجتماعي...
POLICE

مخفف عبارت POLICE

Protection of Life in Civil Establishment
سازمان حفاظتي براي زندگي و سرمايه گذاري...
KPI

مخفف عبارت KPI

Key Performance Indicators
شاخص‌ هاي عملكرد كليدي، معيارهاي...
VPI

مخفف عبارت VPI

Virtual Path Identifier
عبارت VPI به معنای مشخص کننده هویت مسیر...
CASR

مخفف عبارت CASR

Cumulative Authentication for Source Routing
به الگوريتم پيشنهادي براي اصالت سنجي در...
DSSS

مخفف عبارت DSSS

Direct Sequence Spread Spectrum
DSSS سيگنالهاي داده ديجيتال را به سه...
FHSS

مخفف عبارت FHSS

Frequency Hopping Spread Spectrum
FHSS بطور كلي براي ارتباطات نظامي طراحي...