مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TBD

مخفف عبارت TBD

Tourism Business Division
فضامندي گردشگري در چارچوب محصول اجتماعي...