مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شاد

مخفف عبارت شاد

شبکه آموزش دانش آموزی
اپلیکیشن شاد برای ارتباط آسان بین دانش...
EVP

مخفف عبارت EVP

Electronic Voice Phenomena
پدیده صدای الکترونیکی یا به اختصار...