مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WFRS

مخفف عبارت WFRS

World Federation of Rose Societies
انجمن جهانی رز انجمنی در ارتباط با گل...
WEBINO

مخفف عبارت WEBINO

Wall Eyed Bilateral Internuclear Ophthalmoplegia
فلج چشمی بین‌هسته‌ای به انگلیسی:...
SPI

مخفف عبارت SPI

Serial Peripheral Interface Bus
گذرگاه ارتباط جانبی سریال (SPI) یک...
SA

مخفف عبارت SA

Sexaholics Anonymous
معتادان جنسی گمنام (SA)، یک انجمن جهانی...
شاد

مخفف عبارت شاد

شبکه آموزش دانش آموزی
اپلیکیشن شاد برای ارتباط آسان بین دانش...