مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BP

مخفف عبارت BP

British Petroleum
این شرکت ادامه شرکت نفت ایران و انگلیس...
UK

مخفف عبارت UK

United Kingdom
بریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیای کبیر...