مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DVD

مخفف عبارت DVD

Developmental Verbal Dyspraxia
دیس‌پراکسی کلامی تکاملی یا به اختصار...
DVD

مخفف عبارت DVD

Digital Versatile/Video Disc
از سال ۱۹۹۶ که دیسکهای ذخیره اطلاعات با...