مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EDIFACT

Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport

تبادل الکترونیکی اطلاعات برای امور اداری، تجاری و ترابری یا ادیفکت یک استاندارد تبادل الکترونیکی داده است که زیر نظر سازمان ملل ایجاد شده و هدف از آن ارائهٔ استانداردهایی‌است برای:
مجموعهٔ قوانین دستوری برای ساختار داده
فرایند تعاملی تبادل داده
پیام‌های استاندارد که تبادل بین کشورها و صنایع مختلف را ممکن سازند.
EDIFACT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود