مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ADT

مخفف عبارت ADT

Average Daily Traffic
متوسط ترافیک روزانه حجم کل ترافیک عبوری...
EPC

مخفف عبارت EPC

Engineering Procurement Construction
پروژه EPC که در واقع مخفف کلمات...