مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

سمات

مخفف عبارت سمات

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و...