مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

سمات
مخفف عبارت سمات
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و...