مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WED

مخفف عبارت WED

World Environment Day
روز جهانی محیط زیست (WED) پنجم ماه ژوئن...
SPD

مخفف عبارت SPD

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)...
PEGIDA

مخفف عبارت PEGIDA

Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes
پگیدا (PEGIDA) به معنی اروپاییان میهن...