مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KAFD

مخفف عبارت KAFD

King Abdullah Financial District
نطقه مالی ملک عبدالله (KAFD) یک منطقه...
WED

مخفف عبارت WED

World Environment Day
روز جهانی محیط زیست (WED) پنجم ماه ژوئن...
SPD

مخفف عبارت SPD

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)...
NDR

مخفف عبارت NDR

Nord Deutscher Rundfunk
ایستگاه رادیوی عمومی شمال آلمانNorth...
PR

مخفف عبارت PR

Public Relations
روابط عمومی (PR) به علمِ مدیریتِ چرخهٔ...