مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RPM

مخفف عبارت RPM

Revenue Per Thousand ( Ad Impression )
RPM به معنای درآمد به ازای هر ۱۰۰۰...
AU

مخفف عبارت AU

Astronomical Unit
واحد نجومی یا یکای کیهانی که با نمادهای...
URL

مخفف عبارت URL

Uniform Resource Locator
نشانی وب یا نشانی اینترنتی یا یوآرال...