مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SCA

مخفف عبارت SCA

Sickle-Cell Disease
کم‌خونی داسی شکل یک بیماری ژنتیکی و یک...
NOD1

مخفف عبارت NOD1

Nucleotide-binding Oligomerization Domain-containing protein 1
پروتئین شمارهٔ ۱ اُلیگومریزاسیون حاوی...
HTLV

مخفف عبارت HTLV

Human T-Cell Lymphotrophic Viruses
ویروس لنفوتروپیک T انسانی تایپ یک...