مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TR

مخفف عبارت TR

Tricuspid Regurgitation
نارسایی دریچه تریکوسپید یا همان دریچه...