مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EXT2

مخفف عبارت EXT2

Second Extended Filesystem
ext2 که سرواژهٔ عبارت دومین فایل سیستم...
FUSE

مخفف عبارت FUSE

Filesystem in Userspace
سیستم فایل در فضای کاربری یا به اختصار...
APK

مخفف عبارت APK

Android Application Package
برنامه‌های نوشته شده برای سیستم اندروید...
HURD

مخفف عبارت HURD

HIRD of Unix Replacing Daemons
هرد‏ یک مخفف بازگشتی متقابل از HIRD of...