مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

T3

مخفف عبارت T3

Triiodothyronine
تری‌یدوتیرونین یا T۳ با فرمول شیمیایی...
BLE

مخفف عبارت BLE

Bluetooth Low Energy
محصول BLE، مصرف انرژی ارتباطات بلوتوث...
SDN

مخفف عبارت SDN

Specially Designated Nationals
فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده...
EVER

مخفف عبارت EVER

Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به آن...
کله سر

مخفف عبارت کله سر

کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا
کُلُّهُ سِرّ به معنی «همه آنها راز...