مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CIP

مخفف عبارت CIP

Carriage and Insurance Paid to
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا...
MSRP

مخفف عبارت MSRP

Manufacturer's Suggested Retail Price
قیمت پیشنهادی شرکت تولید کننده کالا...
CIQ

مخفف عبارت CIQ

Customer Information Quality
کیفیت کالا بر اساس اطلاعات و یا درخواست...