مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UMVUE

Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator

«برآوردگر نااریب با کمترین واریانس یکنواخت»
در علوم آماری به برآوردگری که نااریب بوده و کمترین واریانس را در همه فضای پارامتر داشته باشد اتلاق می شود.
UMVUE
ارسال نظر

ارسال نظر