مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICT

مخفف عبارت ICT

International Commercial Terms
اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب...
UDHR

مخفف عبارت UDHR

Universal Declaration of Human Rights
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان...