مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DPD

مخفف عبارت DPD

DePersonalization Disorder
اختلال مسخ شخصیت ،مسخ واقعیت یا اختلال...
HELLP

مخفف عبارت HELLP

Hemolysis, Elevated Liver enzymes, and a Low Platelet
نشانگان هلپ (HELLP syndrome) جزو مجموعه...
ITP

مخفف عبارت ITP

Idiopathic Thrombocytopenic Purpura
ترومبوسیتوپنی (ITP) به اختلال در...
BIID

مخفف عبارت BIID

Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخفف...
PMDD

مخفف عبارت PMDD

Pre Menstrual Dysphoric Disorder
اختلال ناخوشی پیشاقاعدگی (PMDD)حالتی...