مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PGD

مخفف عبارت PGD

Preimplantation Genetic Disorders
وجود بیماری‌های ژنتیكی در زوجین یا...
JBS

مخفف عبارت JBS

Johanson Blizzard Syndrome
نشانگان جانسون بلیزارد یک بیماری نادر...
PTSD

مخفف عبارت PTSD

Post-Traumatic Stress Disorder
اختلال استرسی پس از آسیب روانی یا...
TTP

مخفف عبارت TTP

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura
پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک (TTP)...
DPD

مخفف عبارت DPD

DePersonalization Disorder
اختلال مسخ شخصیت ،مسخ واقعیت یا اختلال...
HELLP

مخفف عبارت HELLP

Hemolysis, Elevated Liver enzymes, and a Low Platelet
نشانگان هلپ (HELLP syndrome) جزو مجموعه...