مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VAR
مخفف عبارت VAR
Video Assistant Referees
کمک داور ویدئویی (VAR) نوعی کمک داور در...
ADOS
مخفف عبارت ADOS
Autism Diagnostic Observation Schedule
مشاهده برنامه‌ریزی شده برای تشخیص...
QSAR
مخفف عبارت QSAR
Quantitative Structure–Activity Relationship
وابستگی کمی کنش و ساختار یا کیوسار، (با...
SQA
مخفف عبارت SQA
Software Quality Assurance
تضمین کیفیت نرم‌افزار عبارتست از نظارت...
PWHT
مخفف عبارت PWHT
Post Weld Heat Treatment
بررسی ترك ناشی از عملیات حرارتي بعد از...
RHIC
مخفف عبارت RHIC
Relativistic Heavy Ion Collider
برخوردهنده یون‌های سنگین نسبیتی‏ که به...
اکا
مخفف عبارت اکا
انجمن کوررنگان ایران
اکا مخفف " انجمن کوررنگان ایران " می...
NP
مخفف عبارت NP
Non deterministic Polynomial
در نظریه پیچیدگی محاسباتی NP یکی از...
CRC
مخفف عبارت CRC
Cyclical Redundancy Check
CRC یک روش محاسباتی پیچیده که برای چک...
BCCI
مخفف عبارت BCCI
Bank of Credit and Commerce International
بانک اعتباری و بازرگانی بین‌المللی...