مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RTB

مخفف عبارت RTB

Reasons To Believe
باورپذیری مردم در قبال تبلیغات. دلایل...