مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ITF

مخفف عبارت ITF

International Transport Workers Federation
انجمن بین المللی کارگران حمل و نقل...
CIP

مخفف عبارت CIP

Carriage and Insurance Paid to
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا...