مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

فتا
مخفف عبارت فتا
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران...