مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SSSS

مخفف عبارت SSSS

Staphylococcal Scalded Skin Syndrome
نشانگان پوست‌ریزی‌دهنده استافیلوکوکی...
ARG

مخفف عبارت ARG

Alternate Reality Game
بازی واقعیت جایگزین (ARG)یک شبکه تعاملی...
WFRS

مخفف عبارت WFRS

World Federation of Rose Societies
انجمن جهانی رز انجمنی در ارتباط با گل...
WFI

مخفف عبارت WFI

Water For Injection
آب قابل تزریق یا آب برای تزریق ، بصورت...
JBS

مخفف عبارت JBS

Johanson Blizzard Syndrome
نشانگان جانسون بلیزارد یک بیماری نادر...