مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HAWT

مخفف عبارت HAWT

Horizontal Axis Wind Turbine
در توربین‌های بادی با محور افقی که به...