مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

نصر

مخفف عبارت نصر

نظام صنفی رایانه‌ای
مخفف نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای...