مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FDI
مخفف عبارت FDI
Foreign Direct Investment
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (اختصاری FDI)...
ASP
مخفف عبارت ASP
Alkaline, Surfactant, Polymer
دسته بندی آلکالاین و سورفکتانت (...