مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADL

Adult

Adl به معنای بزرگسال است و به افراد بالاتر از 12 سال گفته می شود.
ADL
ارسال نظر

ارسال نظر